• <center id="nk548"></center>

  • <object id="nk548"></object>

    <strike id="nk548"></strike>

    <center id="nk548"><em id="nk548"></em></center>

    <object id="nk548"><nobr id="nk548"></nobr></object>
    <code id="nk548"></code>

    财务信息

    首页 > 投资者关系 > 财务信息
    项目 2017年 2016年 2015年
    营业收入(元) 93,800,479,215 68,895,658,963 48,623,732,312
    归属于上市公司股东的净利润(元) 7,567,682,493 1,882,571,674 1,636,270,488
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 6,679,211,138 12,534,878 613,814,833
    经营活动产生的现金流量净额(元) 26,266,986,015 10,073,287,120 10,493,385,445
    基本每股收益(元/股) 0.217 0.054 0.046
    稀释每股收益(元/股) 0.217 0.054 0.046
    加权平均净资产收益率(%) 9.25% 2.40% 2.13%
    项目 2017年末 2016年末 2015年末
    总资产(元) 256,108,741,849 205,135,011,042 152,592,894,442
    归属于上市公司股东的净资产(元) 84,809,816,377 78,699,988,493 77,485,275,564
    项目 2018年一季度 2017年年度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度
    营业收入(元) 21,566,813,037.00 93,800,479,215.00 69,408,356,144 44,605,027,995 21,854,974,362
    归属于上市公司股东的净利润(元) 2,018,692,554.00 7,567,682,493.00 6,475,667,220 4,302,605,600 2,413,015,650
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 966,342,404.00 6,679,211,138.00 5,916,890,931 4,017,844,109 2,301,442,129
    经营活动产生的现金流量净额(元) 7,198,088,816.00 26,266,986,015.00 18,491,007,288 10,638,591,266 6,216,049,821
    基本每股收益(元/股) 0.058 0.217 0.062 0.123 0.069
    稀释每股收益(元/股) 0.058 0.217 0.062 0.123 0.069
    加权平均净资产收益率(%) 2.35% 9.25% 2.66% 4.48% 3.02%
    项目 本报告期末 本报告期末 本报告期末 本报告期末 本报告期末
    总资产(元) 262,729,417,350.00 256,108,741,849.00 238,955,632,292 225,472,484,104 213,743,747,227
    归属于上市公司股东的净资产(元) 86,611,338,154.00 84,809,816,377.00 83,724,702,000 81,811,299,775 80,974,386,351
    下载定期报告
    狠狠爱撸